Teknikupphandling för en giftfri miljö

Teknikupphandling har varit ett framgångsrikt verktyg inom områden som miljöfordon, kylskåp, värmepumpar mm där tekniksprång, via stimulerad innovationsutveckling, generellt gett förbättrad miljöprestanda. Europeiska Kommissionen förbereder sig samtidigt för att mer systematiskt kunna använda offentliga upphandlingar för att driva fram innovationer som ett led i att uppfylla Lissabonstrategin. Även implementeringen av REACH gagnas av miljöinnovativa tekniksprång.

AB Svenska Miljöstyrningsrådet, Jegrelius forskningscenter och Miljöinnovationstorget (MinT) drev tillsammans projektet med finansiering från NUTEK och de ingående parterna som syftar till att bygga upp kunskap om teknikupphandling inom detta nya område. Det kunnande som byggdes upp i projektet kan, tillsammans med den kunskap som redan finns om teknikupphandling på energiområdet, utgöra grund för ett framtida nationellt program för miljödriven teknikupphandling.
Projektet pågick september 2006 – mars 2008 och till projektet knöts en referensgrupp med personer representerande viktiga sak- och policyområden kopplade till ämnesområdet, samt beställargrupper vilka i en andra fas kan genomföra pilotteknikupphandlingar.

Slutrapporten presenterades den 4 mars 2009 på konferensen Grön Upphandling

Nedan hittar du slutrapport för projektet.

Slutrapporten:Teknikupphandling – Verktyg för att främja innovationer och ny miljöteknik

Final report in English: Technology procurement – Tools for promoting innovations and new enironmental technology

Kortversion: Teknikupphandling för en giftfri miljö_kort

Short version: Technology procurement for a non-toxic environment_short

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather