Miljöbedömning – Ny tallrik

Miljöbedömning Ny tallrik Miljöbedömningen bedömer miljöprestanda hos en ny tallrik jämfört med fem tallrikar. Syftet är att ge underlag som underlättar produktutveckling för företaget och samtidigt underlätta val av produkt för upphandling och inköp.   by

Riskbedömning – Ny tallrik

Syftet med riskbedömningen är att säkerställa att hälsorisker för barn och vuxna inte ökar vid användning av en ny tallrik. Den nya tallriken bedöms, utifrån dess materialsammansättning och verifikat från materialleverantör, vara minst lika säker som befintlig tallrik. Riskbedömning – Ny tallrik by

Sammanställning om Giftfria förskolor

Vi har träffat förskolechefer i länets alla kommuner för att sprida kunskap om vad andra, både regionalt och nationellt, kan och gör för att få förskolor utan farliga ämnen. Målet var även att fånga upp frågor och behov för att hitta ett sätt att tillsammans verka för giftfria förskolor. Vi skissar nu på ett samarbetsförslag…

Samrötning av pressaft och flytgödsel

Här är den första biogasrapporten från Jegrelius utvecklingslabb. I  rapporten undersöks samrötningseffekten av att till en flytgödselmatad biogasreaktor blanda in pressaft från ensilagesilos. Ensilage med hög fukthalt kan i ensilagesilos ge upphov till att relativt stora volymer pressaft bildas. Denna pressaft har högt TS (11-15 %) med lättillgängligt kol som gör det lämpligt för metangasproduktion.…

Miljöbedömning av produkter

Under 2010-2013 drev av Jegreliusinstitutet projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. En viktig del i det projektet var att utföra oberoende miljöbedömningar av de deltagande företagens produkter. Nedan presenteras de 19 deltagande företagen och respektive miljöbedömning som gjorts. Jegreliusinstitutet arbetar nu för att på löpande basis kunna jobba vidare med att miljöbedöma produkter och tjänster. Miljöbedömningar…

Goda exempel – Referensmiljöer för framtidens produkter 2013

Denna skrift lyfter de goda exemplen vilka är ett resultat av EU-projektet Referensmiljöer för framtidens produkter som genomfördes av Jegreliusinstitutet mellan 2010 och 2013. Projektets syfte var att stödja små och medelstora företag med kvalitetssäkring av deras produkters miljöprestanda samt hur produktens miljövärden kan kommuniceras mot kund. Syftet är också att underlätta för företagen att visa upp…

Hållbara toalettavfallssystem på fritidsbåtar

Avfall till sjöss är ett stort miljöproblem och toalettlösningar är ett aktuellt ämne då en ny lag träder i kraft 2014. Då får inga båtar släppa ut toalettavfall i vattnet. Denna rapport visar att ny miljöteknik finns tillgänglig som idag är tämligen okänd, ex. icke vattenspolande förbränningstoaletter. Dessa tekniker har stor utvecklingspotential och kan underlätta…

Bisfenolfria Bussbiljetter – Länstrafiken Jämtland

Under hösten 2010 utförde  Jegreliusinstitutet en studie där ett stort antal kvittoliknande produkter av termopapper analyserades på bisfenol A, och resultaten visade att alla dessa produkter, däribland bussbiljetter från Länstrafiken Jämtland, innehöll höga halter bisfenol A. Länstrafiken Jämtland agerade därefter snabbt och bytte till bisfenol-fria biljetterm men frågan om de hade bytt till ett bättre alternativ uppstod också.…

Informationsfolder Jegreliusmodellen

I foldern om Jegreliusmodellen beskriver vi kortfattat de värderingar som ligger till grund för vårt arbetssätt. På Jegreliusinstitutet arbetar vi för att stimulera efterfrågan och utbud av giftfria produkter. Vi vill bidra till trygga, giftfria miljöer i människors vardag. Vi arbetar med att bedöma hälso- och miljöprestanda för olika produkter, vi identifierar farliga ämnen och…

Alternativ till giftiga båtbottenfärger

Det finns ett stort intresse att finna alternativa lösningar till att bottenmåla sin båt med giftiga färger. Många båtägare verkar helt sonika ha ledsnat på dagens bottenfärger och de kvalitetsbrister de har. Rapporten visar bland annat att det redan idag finns många bra innovationer med positiv utvecklingspotential men att ett teknikskifte bort från färgerna kan…

The art of buying what is not available on the market

BLOOD BAGS – A pilot case to stimulate eco-innovation within the healthcare sector ISBN 978-91-977681-2-2 The final report in a one-year project supported by Vinnova. The report present the result from a feasability study about stimulating PVC-free bloodbags through technology procurement. Download the report: The art of buying what is not available on the market…

Bisfenol A i svenska kvitton

Många av de kvitton som används i det svenska samhället är tillverkade av termopapper, dvs. ett papper som ändrar färg då det utsätts för värme vilket gör att det inte krävs färgband eller toner vid utskrift. I dessa termopapper kan det misstänkt hormonstörande ämnet bifenol A vara tillsatt som framkallare och då i mycket höga…