Eco-Innovative Public Procurement

Projektresultatet avses nyttjas då de nordiska länderna är i färd med att implementera de nya EU-direktiven för offentlig upphandling samt utveckla handlingsplaner för miljöanpassad offentlig upphandling ( Green Public Procurement, GPP) enligt rekommendation från EU-kommissionen.

Även de nationella handlingsplanerna för ETAP har satt offentlig upphandling som ett viktigt styrmedel för utvecklingen av miljöteknik. Projektresultaten kan därmed bidra med värdefull insikt i styrmedlets potential för att leda utvecklingen framåt.

Jegrelius deluppdrag var att undersöka ekopotentialen inom IT och byggsektorn genom ett antal intervjuer.

Slutrapporten heter:
Innovative Green Public Procurement of Construction, IT and Transport Service in Nordic countries,
TemaNord 2012:529
ISBN: 978-92-893-2013-3

Här kan du ladda ned Jegreliusinstitutets bidrag till rapporten:

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather