Tillämpad Grön kemi

Tillämpad Grön kemi innebär för oss att produkter designas och tillverkas med så låg miljöbelastning sätt som möjligt, med fokus på de kemiska processerna. Genom att undvika farliga ämnen i produktionen och nyttja förnyelsebara råvaror minskas mängden farliga ämnen i människors vardag och vi kommer närmare ett hållbart samhälle. Jegrelius fokus är att ge stimulans för ökad efterfrågan och utbud av nya giftfria produkter med hög miljöprestanda. På så sätt får vi produkter som är säkrare för både människor och miljön.

När vi arbetar med tillämpad Grön kemi är våra grundvärderingar samma som de John Warner och Paul Anastas definierar genom sina 12 principer för grön kemi. I vårt arbete med tillämpad Grön kemi verkar vi framförallt efter de principer som handlar om:

  • Att genom produktdesign minimera exponering och spridning av farliga ämnen i samhället, utan att ge avkall på produkternas funktion och kvalitet.
  • Att produkter ska designas för att minimera uppkomst av avfall och underlätta återanvändning och återvinning.
  • Att där det är tekniskt möjligt använda förnyelsebara råvaror.

Vi vill genom grundliga bakgrundsstudier belysa och kvantifiera miljö- och hälsoproblem, finna lämpliga vägar att arbeta med problemet och på ett tillämpat sätt tillsammans med lämpliga aktörer arbeta för att nå en lösning. För oss är det viktigt att se till en produkts hela livscykel och att värdera systemlösningar. Det är inte alltid som en problemkemikalie behöver substitueras mot en annan kemikalie, utan problemet kan i vissa fall lösas genom konstruktion och design för att erhålla önskad funktion utan en viss kemikalie.

Tillämpad Grön kemi är för oss att minska mängden farliga ämnen i människors vardag och vi vill arbeta med detta på olika nivåer av en produkts väg från innovatör till konsument. Innovatörer kan behöva stöd för att testa, verifiera och introducera nya produkter med hög miljöprestanda. Produktutvecklare kan behöva stöd och hjälp att utvärdera och välja lämpliga material och kemikalier. Producenter kan behöva stöd med att kvalitetssäkra och marknadsföra produkter med bättre miljöprestanda. Vi ser också att små och stora konsumenters efterfrågan av säkra och giftfria produkter är en mycket viktig drivkraft för vad producenter väljer att utveckla. Detta vill vi påverka genom bland annat information och råd till konsumenter och att samordna större grupper av köpare som ställer gemensamma krav på funktion och miljöprestanda.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather